Page 13 - ADVALUE PLAYERSTALKS MTY 2023
P. 13

}âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ
               ě¿āõÊƨʅɨʅo R} LL ʅ#v L#r
               ľɉʅÆÊõʅrā¿õÊʅȣȣȝɊʅ•¨õõÊʅÆÊõʅ ¨úĘÊğĦěÊɊʅȣȣȟȣȢʅv¨ûʅoÊÆěāʅ5¨ěō¨ʅ5¨ěÀç¨ɊʅRɉLɉ }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ ľúÊÆå¨ÝɉÀāú ľúÊÆå¨ÝɉÀāú
                                 ě¿āõÊƨʅɨʅ RR#r
                                 ľɉʅÆÊõʅrā¿õÊʅȣȣȝɊʅ•¨õõÊʅÆÊõʅ ¨úĘÊğĦěÊɊʅȣȣȟȣȢʅv¨ûʅoÊÆěāʅ5¨ěō¨ʅ5¨ěÀç¨ɊʅRɉLɉ
                 Testigos medios externos
    }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ

                                   V MEDIA GROUP   }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ
                                      }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ          }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ


                                }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ
 }âÊʅěåÝâĦʅğʨÀÊʅÆÊõåľÊěğʅĦâÊʅ¿ÊğĦʅÊńĘÊěåÊûÀÊɉ
                                       ľúÊÆå¨ÝɉÀāú
 ě¿āõÊƨʅɨʅo R} LL ʅ#v} =XR Q=#R}X
 ľɉʅÆÊõʅrā¿õÊʅȣȣȝɊʅ•¨õõÊʅÆÊõʅ ¨úĘÊğĦěÊɊʅȣȣȟȣȢʅv¨ûʅoÊÆěāʅ5¨ěō¨ʅ5¨ěÀç¨ɊʅRɉLɉ
                                                                               ľúÊÆå¨ÝɉÀāú
                                    ě¿āõÊƨʅɨʅ RR#r
                                    ľɉʅÆÊõʅrā¿õÊʅȣȣȝɊʅ•¨õõÊʅÆÊõʅ ¨úĘÊğĦěÊɊʅȣȣȟȣȢʅv¨ûʅoÊÆěāʅ5¨ěō¨ʅ5¨ěÀç¨ɊʅRɉLɉ

                                                                ľúÊÆå¨ÝɉÀāú

 oīûĦāʅ•¨õõÊʅɨʅo R} LL ʅ5XQ#¤ʅQXr=R
 råāʅQåğğāīěåʅȢȢȢɊʅ Êõʅ•¨õõÊɊʅȣȣȟȟȝʅv¨ûʅoÊÆěāʅ5¨ěō¨ʅ5¨ěÀç¨ɊʅRɉLɉ
                                                                                                                                VISTA CORTA


                                                              Ä Z<s ÃÁÃÄ ÆÄÃÄ dZ

                                                                           ľúÊÆå¨ÝɉÀāú
                                                                      ľúÊÆå¨ÝɉÀāú
                             oõ¨ō¨ʅ īú¿ěÊğʅɨʅ}X}#Q
                                          ľúÊÆå¨ÝɉÀāú
                              ľʅ:¨ÀåÊûƨʅÆÊʅoÊĀīÊõ¨ğʅȥȣȥȞɊʅ īú¿ěÊğʅL¨ğʅo¨õú¨ğʅrÊğåÆÊûÀå¨õɊʅȣȡȣȞȦʅQāûĦÊěěÊŅɊʅRɉLɉ
       oõ¨ō¨ʅ4åÊğĦ¨ʅv¨ûʅ ÝīğĦåûʅɨʅo R} LL ʅ RR#r
 ě¿āõÊƨʅɨʅ RR#r  ľɉʅrʨõʅv¨ûʅ ÝīğĦåûʅȟȟȟɊʅ¤āû¨ʅv¨ûʅ ÝīğĦçûɊʅȣȣȟȣȝʅQāûĦÊěěÊŅɊʅRɉLɉ
 ľɉʅÆÊõʅrā¿õÊʅȣȣȝɊʅ•¨õõÊʅÆÊõʅ ¨úĘÊğĦěÊɊʅȣȣȟȣȢʅv¨ûʅoÊÆěāʅ5¨ěō¨ʅ5¨ěÀç¨ɊʅRɉLɉ

                                                                     VISTA MEDIA                                                                                                                                VISTA LARGA

                      CAMPAÑA:         PLAYERS TALKS


                      CLAVE:          MTYPD197-SF


                      CIUDAD:          MONTERREY


                      DIRECCIÓN:        VENUSTIANO CARRANZA 590                                                                                                                   TESTIGOS FORMALES

                      RECORRIDO VIRTUAL:
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18